free bootstrap theme

KOMPUTERY
NA MIARĘ

Sprzedajemy ściśle wyselekcjonowane komputery stacjonarne. Od stacji roboczych po customowe komputery gamingowe.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "XERON.PL"Regulamin sklepu ”Xeron.pl” dostępny pod adresem ”https://www.xeron.pl" (zwany dalej ”Sklepem internetowym”) prowadzony przez IT Solutions - Bartosz Serafiński, Zalezianka 52, 26-140 Łączna, REGON: 383313506, NIP: 6090045379 , poczta elektroniczna: biuro@xeron.pl, telefon: 504-020-161. Szanowny Kliencie niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem wyżej wymienionego Sklepu internetowego, zasady realizacji tych umów w tym dostawy, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.
 
1. Podstawowe definicje


1.1. Sklep internetowy: sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.xeron.pl


1.2. Sprzedawca: IT Solutions - Bartosz Serafiński, Zalezianka 52, 26-140 Łączna, REGON: 383313506, NIP: 6090045379 , poczta elektroniczna: biuro@xeron.pl, telefon: 504-020-161.
 
1.3. Adres Sprzedawcy: ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Sprzedawcy rozumie się przez to następujące dane: IT Solutions - Bartosz Serafiński z siedzibą w Zalezianka 52, 26-140 Łączna, adres mailowy: biuro@xeron.pl, telefon: 504-020-161.
 
1.4. Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.


1.5. Konsument: art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


1.6. Umowa zawarta na odległość: oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu internetowego a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.


1.7. Usługa sprzedawcy: usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem niniejszego Sklepu internetowego.


1.8. Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.


1.9. Towar: Produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.


1.10. Koszyk: miejsce gdzie Klient wskazuje istotne elementy dla dalszego zamówienia takie jak: ilość Towarów, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności oraz ewentualnie inne informacje, o ile ich podanie jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji zamówienia.


1.11. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta.


1.12. Promocja/rabat: indywidualna, kwotowa lub procentowa zniżka dla Klienta przyznawana do zakupu danego produktu bądź danej grupy produktów znajdujących się w Sklepie internetowym.


1.13. Formularz zamówienia: elektroniczna usługa, formularz na nośniku elektronicznym dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia, między innymi za pomocą dodawania Produktów do elektronicznego koszyka oraz określający warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.


1.14. Czas realizacji zamówienia: czas w jakim zamówienie złożone przez Klienta Sklepu internetowego zostanie skompletowane, zapakowane, opieczętowane przez Sprzedawcę i przekazane do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.


1.15. Dzień roboczy: jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


1.16. Newsletter: usługa marketingowa świadczona przez Usługodawcę (Sprzedawcę) za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pomocą adresów e-mail, która umożliwia Usługobiorcom (Klientom) automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści reklamowych produktów Sklepu internetowego w tym informacji o promocji, nowościach i kolejnych edycjach newslettera Sklepu internetowego.


1.17. Ustawa o prawach Konsumenta: ustawa: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).


1.18. Dostawca: podmiot będący stroną Umowy sprzedaży Towaru, prezentowanego na stronie
Sklepu internetowego Sprzedawcy.


2. Postanowienia ogólne


2.1. Sprzedawca niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem działalności Sklepu internetowego na rzecz Klienta w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującemu prawu, zasadom współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.


2.2.Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są przewidziane między innymi Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) z późniejszymi zmianami.


2.3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz Dostawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi sprzedaży/Usługi dropshippingu/Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.


2.4. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na wykonanie przez Sprzedawcę Umowy Dropshippingu.


2.5. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.


2.6. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy oraz Usług dropshippingu realizowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.


2.7. Sprzedawca Sklepu internetowego oświadcza, że Towary dostępne i sprzedawane w jego Sklepie internetowym są Towarami nowymi, używalnymi, bezpiecznymi i wolnymi od wad fizycznych oraz prawnych. Towary w pełni odpowiadają właściwościom jakie są wyeksponowane na stronie Sklepu internetowego. Część towarów dostępnych w sklepie może być wykonywana na indywidualne zamówienie Klienta. Sprzedawca przewiduje możliwość sprzedaży Towarów używanych, odpowiednio informując o właściwościach tego Towaru Klienta.


2.8. W przypadku gdy Towar został objęty gwarancją producenta tzw. dokumentu gwarancyjnego w którym producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za właściwości rzeczy, o których istnieniu zapewniał (np.: co do funkcjonalności, wytrzymałości, jakości rzeczy), gwarancja ta nie wyłącza oraz nie ogranicza w żaden sposób możliwości skorzystania przez Kupującego z przysługujących mu uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady Towaru zarówno fizyczne jak i prawne.


2.9. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz zamówienia składane przez Konsumentów w Europie, a po uprzednim ustaleniu warunków dostawy także w innych krajach.


2.10. Wszystkie znajdujące się w sprzedaży Sklepu internetowego Towary zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa.


2.11. Wszelkie ceny Produktów/Towarów/Usług podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w walucie polskiej (PLN - polskich złotych) i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki.


2.12. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, są one doliczane dopiero na etapie wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia zamawianego Towaru. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przewoźnika, sposobu dostawy, rodzaju przesyłki i jest widoczny przed finalizacją zamówienia i akceptacją Regulaminu.


2.13. Informacje i specyfikacje dotyczące poszczególnych Towarów Sklepu internetowego nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


2.14. Aby kupić produkt w naszym sklepie internetowym, musisz się w nim zarejestrować.


2.15. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów, które oferujemy.


2.16. W regulaminie określiliśmy zasady, na jakich prowadzimy sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem https://www.xeron.pl


2.17. Zanim zrobisz zakupy w naszym sklepie, masz obowiązek zapoznać się z
regulaminem.
 

3. Warunki świadczenia usług


3.1. Niniejszy Sklep internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży a przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.


3.2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia Klientowi Sklepu internetowego. Umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.


3.3. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.


3.4. Wymagania niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę Sklepu internetowego:
- urządzenie z dostępem do sieci Internet,
- dostęp do poczty elektronicznej typu e-mail,
- przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, np: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera i inne.
- poczta elektroniczna typu e-mail, np: Onet Poczta, Google Gmail i inne.
 
4. Umowa sprzedaży


4.1. Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu internetowego określając ilość Towaru jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego Produktu oraz odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem Towaru, Klient wypełnia internetowy formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę takie jak na przykład ilości, miejsce dostawy oraz formy płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie oraz zawarte w niniejszym Regulaminie.


4.2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.


4.3. W przypadku udostępnienia przez Sprzedawcę możliwości zamówienia Towaru na zamówienie, Klient przesyła wraz z internetowym formularzem zamówienia, treści niezbędne do zrealizowania tego zamówienia. Mając na myśli treści, chodzi o Towar który jest dostępny na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy.


4.4. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.


4.5. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty (określoną w polskich złotych) wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).


4.6. W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji gdy jest to wyraźnie określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym zakupie.


4.7. W ramach realizacji umowy z Klientem Sprzedawca jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety po sprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.


4.8. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru fakturą VAT.


4.9. W momencie przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji dostawy, Sprzedawca przesyła Klientowi na wskazany adres poczty elektronicznej plik w formie zamkniętego PDF (Portable Document File) zawierający fakturę VAT wraz z informacjami wymaganymi przez przepisy prawa, stanowiącymi integralną część zawartej umowy na odległość. Klient przez złożenie zamówienia akceptuje powyższą praktykę, chyba że przy składaniu zamówienia wprost wskaże na wolę otrzymania faktury VAT w tradycyjnej formie papierowej.


4.10. Sprzedawca wystawia faktury VAT oraz korekty faktur VAT w formie elektronicznej PDF, zapewniając autentyczność i integralność dokumentu. Dokument sprzedaży w wersji papierowej może zostać przesłany listownie na wskazany adres Klienta pod warunkiem wyrażenia takiej woli w chwili składania zamówienia w polu Dodatkowe informacje.
 
 
5. Realizacje zamówienia


5.1. Sprzedawca rzetelnie realizuje zamówienia Klienta według kolejności ich wpłynięcia.


5.2. Czas realizacji zamówienia dla pojedynczego Klienta wynosi od 24h do 4 dni roboczych, a w przypadku tzw. towaru na zamówienie czas wynosi od 14 do 36 dni roboczych. Na czas realizacji zamówienia składa się przede wszystkim czas przygotowania zamówienia (kompletowanie oraz pakowanie zamówienia, wydanie przesyłki kurierowi). Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranego sposobu doręczenia, może on się zmieniać w zależności od rodzaju wskazanego przez Klienta środka transportu.


5.3. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w punkcie "5.2" terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia lub zmiany sposobu doręczenia.


5.4. Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia Towarów bez wad fizycznych oraz prawnych. Przez wadę Towaru rozumie się niezgodność Towaru z umową.
 
6. Dostawa towaru


6.1. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny sposób zaakceptowany przez strony niewiążący się z nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami po stronie Sprzedawcy i Klienta.


6.2. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta bezpośrednio na adres Klienta wskazany w internetowym formularzu składanego zamówienia i potwierdzonego przez Klienta jako adres do wysyłki w trakcie wykonywania zamówienia.


6.3. Towar zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie ulegał podczas transportu uszkodzeniom. Klient na bieżąco jest informowany o kosztach dostawy, są one podawane w trakcie wypełniania przez Klienta internetowego formularza zamówienia.


6.4. Po otrzymaniu przesyłki Klient bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera w miarę możliwości sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę. Jeśli produkty wyglądają na uszkodzone, prosi się aby Klient w miarę możliwości nie przyjmował przesyłki. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta np. co do prawa zgłoszenia reklamacji i ma jedynie na celu pomoc Sklepowi internetowemu w ustaleniu szkody i osoby za nią odpowiedzialnej. Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki nie jest uzależnione od protokołu sporządzonego przez Kupującego przy kurierze. Konsument ma prawo dokładnego zapoznania się z zamówieniem.


6.5. Cennik wysyłki towarów jest zmienny i zależny od sytuacji rynkowej.
Aktualny cennik od 02.06.2019r. do 31.12.2019r.
• Przesyłka kurierska: 20zł (przedpłata)
• Przesyłka Poczta-Polska: 13.70zł (przedpłata)
• Przesyłki pobraniowe są niedostępne w naszym sklepie internetowym.
 
7. Metody płatności


7.1. Sprzedawca umożliwia płatność za zamówiony Towar w formie przedpłaty na rachunek bankowy o następującym numerze: Alior Bank S.A w Kielcach, numer: 06 2490 0005 0000 4000 4421 0496.


7.2. Płatność elektroniczna kartą kredytową / płatniczą (MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron). Rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl


7.3 Płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU.


7.4. Płatność ratalną: za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU. Klient ma możliwość wyboru kredytu ratalnego w dwóch wariantach: Raty PayU 0% oraz Raty PayU na zasadach standardowych z oprocentowaniem. Raty PayU 0% to raty za które klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów i które są udostępniane przez 3 dostawców kredytowych takich jak Alior Bank, mBank i Kreditech. Kupujący sam nie decyduje o wyborze banku, PayU zarządza ruchem kredytowym i kieruje wnioski kredytowe do odpowiedniego banku. Informacje dotyczą rat PayU 0%: Raty od 3 do 10 miesięcy. Kwota Pożyczki: od 300 do 20 tys. zł. Opłata przygotowawcza: brak opłaty. Oprocentowanie: RRSO 0%. Ubezpieczenie kredytu: brak ubezpieczenia.


7.5. Gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru (płatność za pobraniem): Aktualnie płatności za pobraniem są niedostępne w naszym sklepie internetowym.


7.6. Płatność poprzez system BLIK realizowanym przez PayU, który umożliwia klientom smartfonów dokonywanie płatności w sklepach internetowych.


7.7. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi poprzez pocztę e-mail lub na życzenie klienta poczta tradycyjna.
 
8. Rękojmia


8.1. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.


8.2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta jeżeli Towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową, posiada wady fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany Towaru termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
- nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
- została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.


8.3. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres pocztowy
Sprzedawcy (patrz punkt "1" podpunkt "1.3": „Adres Sprzedawcy”).


8.4. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych Towaru, na prośbę i po ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, Towar należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedawcy (patrz punkt "1" podpunkt "1.3": „Adres Sprzedawcy”) gdy tylko właściwości Produktu na to pozwalają.


8.5. Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Klienta jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione.
 
8.6. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. Przede wszystkim ustalają, że nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. [Podstawa prawna: art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny].
8.7. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru na nowy.
 
9. Odstąpienie od umowy


9.1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.


9.2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 
9.3. Prawo do zwrotu przysługuje wyłącznie przy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.


9.4. Gdy Klient odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia odstąpienia od umowy.


9.5. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na papierowym bądź w formie elektronicznej. Następnie Klient dostarcza oświadczenie zwrotu wraz z towarem na adres podany w punkcie 1 podpunkcie 1.3: "Adres sprzedawcy".


9.6. Do zachowania terminu określonego w podpunkcie 9.2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.


9.7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.


9.8. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


9.9. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od niego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


9.10. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.


9.11. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.


9.12. Towar należy dostarczyć na Adres Sprzedawcy (patrz punkt 1 podpunkt 1.3: „Adres Sprzedawcy”).
 
9.13. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania. Każdy element musi być kompletny m.in (zaślepki, maskownice, folie, plomby itp.) i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym.


9.14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i stan wizualny). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
 
9.15. Na kliencie który odsyła towar ciąży obowiązek zabezpieczenia towaru. W tym celu należy odesłać produkt do Sprzedającego w dodatkowym kartonie wypchanym np. folią bombelkową, starymi gazetami lub innym materiałem który pomoże ochronić produkt przed zniszczeniem w czasie transportu. Dodatkowo zalecamy ubezpieczyć przesyłkę na kwotę nie mniejszą niż kwota zakupu towaru. Jeżeli przesyłka ulegnie uszkodzeniu podczas transportu, a Klient nienależycie zabezpieczył odsyłany Towar może on zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości produktu.
 
9.16. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 
9.17. Prawo do zwrotu nie przysługuje także przy towarze na zamówienie, ponieważ zamówienie klienta wysyłane jest bezpośrednio do fabryki producenta, który produkuje dany towar.
 
9.18. Jeżeli Klient kupuje produkt na Raty PayU lub Raty PayU 0%, ma także prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy sprzedaży nie skutkuje odstąpieniem od umowy pożyczki. Sprzedawca zwróci pieniądze Klientowi otrzymane na poczet rat na konto kupującego. Klient z kolei ma obowiązek przelać tę kwotę na konto pożyczkodawcy, informując go jednocześnie o rezygnacji z pożyczki.
 
10. Postępowanie reklamacyjne


10.1. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien złożyć pisemne oświadczenie i podać w nim swoje dane takie jak: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer zamówienia oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech Towar zamawiany nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go Klientowi miał posiadać oraz odesłać go wraz z reklamowanym produktem na adres Sprzedawcy (patrz punkt 1 podpunkt 1.3: „Adres Sprzedawcy”).


10.2. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zażądać wymiany Towaru na taki, który jest wolny od wad zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę, usunięcia wady albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.


10.3. Klient powinien odpowiednio zabezpieczyć reklamowany Towar przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 
10.4. Towar uszkodzony podczas wysyłki nie będzie podlegał naprawie lub wymianie w ramach gwarancji.
 

10.5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej
zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.


10.6. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację z wynikiem ekspertyzy serwisowej.
 
10.7. Prawo składania reklamacji przysługuje jedynie w okresie ochrony gwarancyjnej.
 
11. Naprawy pogwarancyjne
 
11.1. Przed wysłaniem urządzenia do naprawy zgłaszający ma obowiązek skontaktować się z serwisem w celu ustalenia czy odsyłane urządzenie do naprawy jest konieczne, gdyż może się zdarzyć że problem wynika z nieprawidłowych ustawień urządzenia bądź systemu.


11.2. Zgłaszający jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu do serwisu na adres: IT Solutions - Bartosz Serafiński, Zalezianka 52, 26-140 Łączna z dopiskiem: "Naprawa pogwarancyjna".


11.3. Zgłaszany sprzęt do naprawy musi być kompletny i czysty.


11.4. Warunkiem przyjęcia sprzętu do naprawy jest dostarczenie wraz z zgłaszanym sprzętem poprawnie wypełnionego formularza napraw pogwarancyjnych.


11.5. W razie niespełnienia warunków wymienionych w podpunktach 11.3 oraz 11.4 sprzęt zostanie odesłany do zgłaszającego na jego koszt.


11.6. Zgłaszający ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć zgłaszany towar przed uszkodzeniem w trakcie transportu.


11.7 . Towar uszkodzony podczas transportu nie będzie podlegał naprawie pogwarancyjnej i zostanie odesłany na koszt zgłaszającego.


11.8. W przypadku nie stwierdzenia wad wskazanych w formularzu zgłoszenia napraw pogwarancyjnych, zgłaszający zostanie obciążony kwotą serwisową w wysokości 20zł z VAT, a sprzęt zostanie odesłany na jego koszt.


11.9. Po dokonaniu naprawy, zgłaszane urządzenia zostaje zwrócone zgłaszającemu na adres podany w formularzu napraw pogwarancyjnych.
 
 
12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


12.1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php lubwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php


12.2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
- zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
- zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
- zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.


12.3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.Konsument


12.4. Może również skorzystać z platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).


12.5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 
13. Dane Osobowe


13.1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych Sprzedawcy podczas korzystania ze Sklepu internetowego jest Sprzedawca.


13.2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).


13.3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera "Polityka prywatności" zamieszczona w Sklepie internetowym.
 
14. Postanowienia końcowe


14.1. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.


14.2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Sklepu internetowego.


14.3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę (bez grafik produktów/towarów), teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.


14.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu przesyłając swoje oświadczenie na adres: IT Solutions - Bartosz Serafiński, Zalezianka 52, 26-140 Łączna. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte Klienta związane np. z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.


14.5. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.


14.6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.


14.7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.


14.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.06.2019 r.


Subskrybuj nas i otrzymuj informacje o nowościach i promocjach

DOŁĄCZ DO NAS